Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

1.1. Rita Livia Jewelry kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

1.1.1. Kliendi ees- ning perekonnanimi;

1.1.2. Kliendi e-posti aadress;

1.1.3. Kliendi telefoninumber;

1.1.4. Kliendi aadress;

1.1.5. Kliendi ning Rita Livia Jewelry vaheline infovahetus;

1.1.6. Kliendi IP aadress.

2. Küpsiste kasutamine veebipoes

2.1. Rita Livia Jewelry kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebipoodi külastab.

2.2. Rita Livia Jewelry kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

2.2.1. Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad Rita Livia Jewelry-le teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Rita Livia Jewelry ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

2.2.2. Rita Livia Jewelry kasutab Facebook Pixel küpsiseid Facebook-i vahendusel Kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebook-i poolt.

2.3. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

3.1. Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Veebipoe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

3.1.1. Veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks;

3.1.2. Veebipoe kliendisuhete haldamine ning kliendiga kommunikeerimine;

3.1.3. Müügi ja kliendibaasi analüütika koostamine ning uurimine;

3.1.4. Veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine;

3.1.5. Veebipoe kasutusmugavuse arendamine tulenevalt küpsiste talletatud andmetest.

4. Isikuandmete töötlemise viis

4.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Rita Livia Jewelry-le teatavaks saanud Veebipoe ostuprotsessi vahendusel, esitatud tellimuse ettevalmistamise ja täitmise kaudu.

4.2. Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate üld- ja ostutingimuste punktis 3 nimetatud eesmärkidel.

5. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

5.1. Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

5.2. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Rita Livia Jewelry kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Rita Livia Jewelry käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

5.3. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Rita Livia Jewelry töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebipoe haldamisega seonduvalt.

5.4. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib Rita Livia Jewelry-l olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

6. Isikuandmete jagamine

6.1. Rita Livia Jewelry ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

6.1.1. Teenuse osutamise tarbeks (veebipoes esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks);

6.1.2. Maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed ühele volitatud makse töötlejale, vastavalt Kliendi valikule ostuprotsessi makse etapis: Maksekeskus AS-le või Paypal Pte. Ltd.

6.1.3. Lepingu täitmise tagamiseks;

6.1.4. Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtab Rita Livia Jewelry kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse;

7. Kliendi õigused seoses isikuandmetega

7.1. Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

7.2. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

7.3. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

7.4. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

7.5. Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-mailil ritaliviajewelry@gmail.com

et